بازار بادمجان

ثبت رایگان آگهی ،برای

کشـــــــاورزان

تاریخچه بادمجان
تولید و کشاورزی تا خرید بادمجان در کشاورز مارکت

بادمجان (نام علمی: Solanum melongena)

بادنجان یا بادمجان، این واژه معرّب «پاتنگان» و «پاتمگان» فارسی است و در پارسی با نام کهپَرَک نیز خوانده می‌شود. بادنجان گیاهی خوراکی از تیرهٔ بادنجانیان است. به نظر می‌رسد که این گیاه بومی هندوستان بوده‌است. این گیاه در تمام مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری رشد می‌کند. ارتفاع آن به ۴۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر نیز می‌رسد.

 

بادمجان طعم تا حدی تلخ اما دلپذیری دارد و البته فواید آن کم نیست. معمولا بادمجان درتمام طول سال در دسترس می باشد.اما بهترین و تازه ترین نوع آن در اواخر تابستان یافت می شود. امروزه حدود 7 نوع بادمجان در دنیا وجود دارد که محبوب ترین نوع آن بزرگ ، بیضی شکل و بادمجان ژاپنی است . بادمجان به خانواده سبزیجات تاجریزی تعلق دارد . به دلیل برخی از ترکیبات شیمیایی بادمجان شبیه سایر سبزیجات تاجریزی ازجمله گوجه فرنگی، فلفل قرمز شیرین و سیب زمینی است.

کشاورزی بادمجان
آب در کشاورزی

آب

زﻣﻴﻦ ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺑﺎﻳﺪ داﺋﻤﺎً ﻣﺮﻃﻮب و ﻧﻢ دار ﺑﺎﺷﺪ .آﺑﻴﺎری درزﻣﺎن ﮔﻠﺪﻫﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﻮه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺤﺮاﻧی اﺳﺖ .ﻛﻤﺒﻮد آب در اﻳﻦ دوره ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻜﻮﻓﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﭘﻮﺳﻴﺪه و ﻣﻴﻮه ﺑﺪﺷﻜﻞ ﮔﺮدد . ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﻣﻴﻮه و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻴﺰ در اﺛﺮ اﺳﺘﺮس رﻃﻮﺑﺘﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﺪ .ﺗﻨﺶ رﻃﻮﺑﺘﻲ در زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻴﻮه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺗﻠﺦ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﭘﮋﻣﺮدﮔﻲ در اواﺧﺮﺻﺒﺢ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮای ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﺑﻴﺎري اﺳﺖ . ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد آﺑﻴﺎري ﺑﺎدﻣﺠﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 3 ﺗﺎ 4 روز ﻳﻜﺒﺎر و
در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﺋﻴﺰ 6 ﺗﺎ 8 روز ﻳﻜﺒﺎر ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد . ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﻳﻚ ﮔﻴﺎه رﻳﺸﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ رﻳشه آن خاک های با زهکشی خوب حدودا 90 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. 

نور و دما در کشاورزی

نور و دما

ز نظر گیاهشناسی، گیاهی است که در مناطق گرم و استوائی به صورت گیاه چند ساله و در مناطق معتدل و سرد به عنوان گیاه یکساله کشت می گردد زیرا در اثر سرمای زمستانه بوته آن خشک می شود . بنا براین، بادمجان گیاهی حساس به سرما و نیازمند روزهای بلند و فصل رشد طولانی است .

بادمجان نیازمند گرما و نور کامل آفتاب است. تا حدی شرایط سایه را تحمل می کند اما در ایام زمستان در نور ضعیف در گلخانه ها میوه ها بد شکل شده و گل ها و غنچه ها میریزند. خشکی را به خوبی تحمل می کند ولی عملکردش کاهش می یابد . بهترین رشد بادمجان در دامنه دمائی 18 تا 25 درجه سانتی گراد است. در جدول زیر دامنه دمایی بهینه آن آورده شده است .

خاک در کشاورزی

خاک

ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺎﻓﻲ دارد .ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺳﺒﻚ ﺷﻨﻲ ﺗﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ رﺳﻲ رﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺧﺎك ﻟﻮم ﺷـﻨﻲ ﺑـﺮاي زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ زودرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ اﺳﺖ اﻳـﺪهآل ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ .ﺧــﺎ كﻫـﺎي ﺳﻨﮕﻴــﻦ ﺑــﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎي ﻃﻮﻻﻧــﻲﺗـﺮ و ﺗﺄﺧﻴــﺮي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣـ ﻲﺑﺎﺷـﺪ .ﺿـﻤﻨﺎً ازﻛﺸـﺖ ﺑﺎدﻣﺠـﺎن 6 -6/5 PH ﺗﻮﺻﻴـﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد .

مجله کشاورز مارکت

در مجله اینترنتی کشاورز مارکت با جدیدترین مقالات و دانستنی های کشاورزی در ایران و جهان

کشاورز مارکت

کشاورزان محصول خود را برای فروش آگهی کردند و شما مستقیم از طریق اطلاعات تماس بدون واسطه با تولید کننده ، در ارتباط هستید . 

کشاورز مارکت

جستوجو