بازار عمده خرما

کشاورزان و بازرگانان محصول خود را برای فروش آگهی کردند و شما مستقیم از طریق اطلاعات تماس بدون واسطه با آگهی دهنده در ارتباط هستید.

کشاورزان خرما

کشاورز خرما مضافتی

کشاورز خرما مضافتی

کشاورز خرما مضافتی

کشـــــــاورزان

بازار خرده فروشی خرما

در این بخش انواع خرما در بسته بندی کشاورز مارکت بهمراه شناسنامه محصول قرار دارد.

خرما مضافتی بم

درجه یک
بهمراه شناسنامه محصول
باغات آقای علیرضا فروتن
بسته بندی 800 گرمی
دو ردیفه ، 40 دانه
بسته بندی و توزیع سراسر ایران
توسط کشاورز مارکت

50.000 تومان

02188679101

همین الان تماس بگیرید…

خبرنامه خرما

مخصوص خریداران عمده

 کارشناسان ما حداکثر 24 ساعت شرایط خرید و نمونه را برای شما ارسال می کنند.

در این روش خرید ، محصول پیشنهادی ضمانت نامه

کشاورز مارکت را دارد و کارشناسان در فرآیند 

[تولید] [بسته بندی] [ارسال] 

حضور دارند.

خدمات این روش شامل تامین محصول با ضمانت نامه کشاورز مارکت
بهمراه بسته بندی سفارشی با نام تجاری شما + انواع ایزوهای کیفی
، آرم حلال ،ارگانیک ،استاندارد ، سیب سبز و
در نهایت ارسال محصول می باشد.

تاریخچه خرما
تولید و کشاورزی تا خرید خرما در کشاورز مارکت

خُرما (نام علمی: Phoenix dactylifera)

رطب گیاهی تک‌لپه‌ای و گرمسیری جزو تیره نخل‌ها است که میوه‌اش خوراکی و دارای هسته‌ای سخت و پوست نازک و طعم شیرین که به شکل خوشه‌ای بزرگ از شاخه آویزان می‌گردد و برگ‌های آن بزرگ است. ارتفاع نخل به ۱۰ تا ۲۰ متر یا بیشتر می‌رسد.

گستردگی گونه خرما عمدتاً در نیمکرهٔ شمالی و در کشورهای ایران، پاکستان، عراق، عربستان و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همچنین بیشتر کشورهای شمال آفریقا و ایالات متحده آمریکا است و در نیمکره جنوبی نیز به‌طور پراکنده دیده می‌شود.

به میوهٔ نرسیده خرما، «خارَک» یا «خرک» یا کنگ (و در زبان عربی، «حبابوک») گفته می‌شود.

رطب مرحله قبل از رسیدگی کامل خرماست که رطوبت بیشتر و قند کمتری نسبت به خرمای کاملاً رسیده دارد.

خرما از دورانِ باستان در رژیم غذایی انسان وجود داشته‌است و یکی از قدیمی‌ترین میوه‌های کشت شده توسط انسان بوده‌است.

کشاورزی خرما
آب در کشاورزی

آب

بـه طـور كلـی میـزان رطوبت خـاک و نیاز آبـی گیاه باید بـا هم متعادل باشـند تـا حداكثـر عملكـرد ممكـن حاصل شـود و ایـن موضوع در مـورد خرما نیـز صادق اسـت. درخـت خرمـا ایـن توانایـی را دارد كه خـود را بـا مقادیـری از رطوبت خاک كـه تحمـل آن بـرای اكثر درختان امـكان ندارد، عـادت دهد. آب مـورد نیاز درخت خرمـا بسـته بـه منطقه، شـرایط خـاک و نـوع رقم متفاوت اسـت. نخــل خرمــا بــراي تولیــد یــک كیلوگــرم خرمــا بــه حــدود دو متــر مكعــب آب نیــاز دارد. ایــن امــر بیانگــر آن اســت كــه نخــل خرمــا باوجــود ســازگاري ظاهــري بــه شــرایط گرم وخشــک، میانگیــن مصــرف آبــی بالاتــری – بــرای تولیــد یــک كیلوگــرم مــاده خشــک- نســبت بــه ســایرگیاهان دارد. اگرچــه نخــل خرمــا تحمــل بالایــي در مقابــل شــرایط نامســاعد آب و خــاک دارد امــا بهتریــن نخل هــا و بیشــترین مقــدار محصــول در خاک هایــي كــه بــا آب شــیرین آبیــاري مي شــوند حاصــل مي شــود.

نور و دما در کشاورزی

نور و دما

درجــه حــرارت بــالا در مناطق كشــت و پــرورش خرما، ناشــی از رطوبــت نســبي پاییــن هــوا، طولانــی بــودن روز در فصــل تابســتان و آفتــاب تنــد و شــدید در ایــن مناطــق اســت. درجــه حــرارت پاییــن بــه گیــاه  خرمــا خســارت مــی زنــد.

از آنجــا كــه خرمــا عمدتــا تحمــل زیــادی به نــور شــدید دارد.

خاک در کشاورزی

خاک

نخــل خرمــا گیاهــی كم توقــع اســت. ایــن گیــاه در هــر نــوع خــاک از شــن خالــص تــا خاک های ســنگین رســوبی كــه نیازهــای اولیــه نخــل را بــرای اســتقرار در خــاک فراهــم و مــواد معدنــی و آب مــورد نیــازش را تأمیــن می كنــد و دارای زهكــش باشــد و نســبت بــه آب نفوذپذیــر باشــد، قــادر بــه رشــد اســت. كشــت نخــل در خاک هــای رســی ســنگین و خــاک هــای شــنی كــه از نظــر مــواد غذایــی بافــت، فقیــر هســتند توصیــه نمی شــود. اگرچــه نخــل خرمــا از همــه محصــولات دیگــر نسبت بــه شوری مقاومتــر است. ولــی خاک های شــور باعــث كاهــش رشــد و كاهــش میــزان محصــول وحتــی در برخــی مــوارد باعــث مــرگ نخــل می شــوند

فروشگاه کشاورز مارکت

مجله کشاورز مارکت

در مجله اینترنتی کشاورز مارکت با جدیدترین مقالات و دانستنی های کشاورزی در ایران و جهان

جُستجو

در کادر زیر بنویسید ...

در کادر بالا بنویسید ...

کشاورز مارکت

کشاورزان محصول خود را برای فروش آگهی کردند و شما مستقیم از طریق اطلاعات تماس بدون واسطه با تولید کننده ، در ارتباط هستید . 

کشاورز مارکت

جستوجو